لوله های دریچه دار- لوله های دریچه دار در آبیاری ردیفی